احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح

درجایی که قراراست ارواح رابخوانیدبایدکاملاساکت باشدبه نحویی که هیچ جنبنده ایی تکان نخوردحتی صدای

 نفسهایتان رابایدکنترل کنید.ارواح برای ظاهرشدن احتیاج به . . . بقیه در ادامه مطلب

 احتیاج به

سکوت دارند.سعی کنیداتاقی راانتخاب کنیدکه اولاروبه هیچ پنجره ی آفتاب گیرنباشد

واگردرورودی آن روبه قبله قرارداشته باشدخیلی بهترنتیجه خواهیدگرفت.

قبل ازهرچیزاطمینان حاصل کنیدکه هیچ کس اطراف شمانیست حتی اگرغیرازاحضار

کننده انسانی دیگروجودداشته باشدتلاش شمابی نتیجه خواهدمانند،حتی صدای زنگ در

خانه وهمچنین تلفن وهرچیزدیگرکه باعث قطع ارتباط ذهنی شمامی شودخاموش کنید.

کسانی می خواهندازاین دستورالعمل استفاده کنندبایدبدانندکه این روش بارهابه وسیله من

انجام شده وهیچ گونه لطمه ایی به شمانخواهدزد.

ولی چون ازبعضی ازکلمات جادویی استفاده می کنیدممکن است بعدازارتباط برقرارکردن

مقداری احساس سرگیجی کنید.پیشنهادمن این است که بعدازخاتمه یافتن کارتان حدود1الی

2ساعت استراحت کنید.لطفابه مراحل زیربه خوبی دقت کنید:

(مراحل زیربایددرآرامش کامل روح،جسم،روان وذهن صورت گیردتانتیجه دهد)

قبل ازهرچیزوضوبگیریدودورکعت نمازبه نیت ارواح پاک بخوانید،توجه کنیددرهررکعت

بعدازرکوع ودرهنگام بلندشدن سه بار«اللهم سمیع وبصیرواللهم الروح وقصیر»راتکرارکنید

این دورکعت مانندهمان نمازصبح است وفقط جمله بالارااضافه می کنید.

بعدازآن روبه قبله می نشینیدوازبین سوره های الرحمان والجن یکی راانتخاب می کنیدو

می خوانید.سپس درحالت مراقبه می نشینیدوچشمهایتان رامی بندید؛ذهن خودراازهرچه که

به آن فکرمی کندآزادوآرام می کنید،حتی یک لحظه تردیدباعث ابتلاغ کارمی شود.

زمانی که احساس می کنیدقدرت خاصی داریدویابه مرحله ایی رسیده ایدکه باچشم بسته

همه چیزرامی بینیدودرک می کنید،ذهن شماآماده گی انجام مرحله آخراست یعنی خواندن

ارواح.به این نکته توجه داشته باشداگرمواردبالارابه خوبی انجام دهیدارواح پاک وباایمان

به سراقتان خواهندآمد.

مرحه بعددرهمان حالتی که نشسته ایدولی باچشمان بازاین جمله رابه اندازه سنتان پشت سرهم

بگوید.توجه کنیداین کلمات بایدباذهنتان ارتباط برقرارکنند،کسانی که ازورزشهای تمرکزی استفاده

می کننددراین عمل می توانندموفق ترباشند.

جمله این است«ای ارواحی که به دنبال حقیقت می گردید،به خواست خداوندگارتان به سوی من

بیایید،روح من درجستجوی شماست»

زمانی که این جمله هاراتکرارمی کنید،اگرتمام مراحل رابه خوبی انجام داده باشدوذهنتان آماده گی

کامل داشته باشدکم کم احساس خسته گی می کنیدودرهمان خسته گی میان خواب وبیداری ارواح

باشماارتباط برقرارمی کنند.این ارتباط به چندشکل صورت می گیرد؛یابه شکل حاله ایی کم رنگ

که به دورشمامی چرخدویاصدایی می آیدوچندباراین جمله راتکرارمی کند؛شماکه هستید؟

که بایدخودتان راکامل معرفی کنیدیعنی اسم خودتان وپدرتان ومادرتان رابگوییدوهمچنین منظورتان

راازاحضارش بیان می کنید.توجه کنیددراین مرحله هیچ درخواست مادی نداشته باشدورگنه هیچ

گاه نمی توانیداین عمل راانجام دهیدوگاهی هم موردغضب اوقرارمی گیرید

احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح، احضار روح،احضار،تسخیر روح،روح
کلمات مرتبط: علوم غریبه،دانلود کتاب علوم غریبه،دانلود کتب علوم غریبه،آموزش علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،متافیزیک،متافیزیک چیست،دعانویسی،طلسم زیبا،طلسم،طلسم محبت،طلسمات،طلسم المحبه،طلسمات،طلسمات و علوم غریبه،جادوگری،جادوی سیاه،سحر،سحرو جادو،سحر و جادو وطلسم،جادو،جادوگران،رمل،فال رمل،باطل سحر،باطل السحر،دعای محبت،دعای زبان بند،زبان بند،دعای گشایش کار،دعای روزی،طلسم ثروت،طلسم گنج،دعای گشایش بخت،دعای گشایش،تسخیر جن،تسخیر،موکل،احضار موکل،احضار جن،احضار روح،احضار،دعای ازدواج

کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 دی 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()