علم ریمیا:
علم شعبدان و آن دانستن قواه جواهر ارضیه است و مزح آن بیکدیگر از آن قوه حادث گردد که از آن قوت فعلی متقرن بغرابت صدور یابد و این علم را ریمیا نام نهادند.

علم ریمیا علوم شعبده بازی، تردستی، چشم بندی، نیرنجات بنام شعبده نامیده شده است و اگر علوم زیمیا و سیمیا در هم امتزاج یابدن دارای خواص صد چندان شود. در باب شعبده کتاب های زیادی ترجمه شده است ولی باز اسرار مخفیه این علوم هرگز بیان نگردیده است. اگر بخواهید اصل علم ریمیا و نیرنجات را در باب علوم غریبه بیاموزید باید بدانید که کتاب بس قطور و بسیار مطالب ناگفته برای گفتن دارد. و هزاران هزار ترفند و چشم بند و نیرنج در او می شود یافت تا خواننده سر از کار شعبده باز آشنا به ریمیا درآورد.

در مجموع علوم غریبه علمی است برای جذب غنیمت این جهان و کلمه کله سر که از حروف اول هر یک هر یک از علوم گفته شده اخذ و کلمه کله سر یا کلّهُ سرّ را نام نهادند.

تمام تلاشم بر این بوده که مقدار کوچکی هم شده از این علوم را شرح دهم تا جوینده بتواند با این علوم آشنا گردد.

اما تمام این علم و علوم که نام غریبه بخود گرفته است از نظر تقسیم بندی خط سوم نام گذاری شده است. و تمام مسائل مربوط به این پنج علم و شاخه های فرعی و اصلی علوم غریبه را خط سوم بدانید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()