علم لیمیا:
سیر الی الله و سیر فی الله – سیر الی الله نهایت دارد، اما سیر فی الله نهایت ندارد، سیر الی الله عبارت از آن است که سالک چندان سیر کند که از هستی خود نیست شود و به هستی خدا هست شود و بخدا زنده و دانا و بینا و شنوا و گویا گردد.

اگرچه سالک هرگز هیچ هستی نداشت، اما میپنداشت که مگر دارد آن پندار برخیزد و به یقین بداند که هستی خدا راست و بس، چون دانست و دید که هستی خدای راست، سیر الی الله تمام شد، اکنون ابتدا ، سیر فی الله است، و سیر فی الله عبارت از آن است که سالک چون به هستی خدا هست شد و بخدا زنده و دانا و بینا و گویا و شنوا گشت. چندان دیگر سیر کند که اشیاء را کماهی و حکمت اشیاء را کماهی به تفصیل و به تحقیق بداند و ببیند، چنانکه هیچ چیزی در ملک و ملکوت و جبروت بر روی پوشیده نماند بعضی گفته‎اند که ممکن است یک آدمی این همه بداند و هیچ چیز نماند که نداند، و بعضی گفته‎اند که ممکن نیست که یک آدمی این همه بداند، از جهت آن که عمر آدمی اندک است و علم و حکمت خدای بسیار است و از اینجا گفته۳اند که سیر فی الله نهایت ندارد.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()