علیم هیمیا :
علم تسخیرات است و آن معرفت احوال سبعه سیار، است از حیث تصرف ایشان که قوه علوی‎اند در قواعل سفلی و دعوات و فتحات و بخورات ایشان و تسخیر روحانی  و عزایم جنیان و معرفت قوه و منازل مثل آن.

علم تسخیرات علوم بس شریف باشد و تسخیرات هفت سیاره، تسخیرات شمس و قمر و مریخ و عطارد مشتری و زهره و زحل دارای ابعاد گوناگون و قدرت‎های مافوق طبیعت و خواص گوناگون برای تسخیر کننده اش خواهد داشت و غنیمتی برای این جهان می‎باشد، چون هر کدام از هفت سیاره دارای میلیون ها میلیون موکل و عون و طیش برای کمک رسانی به ارواح مطلق به سیاره خود می باشند و هر سیاره در فلک خود قرار دارد و دارای موکل و عون و طیش های مخصوص به خود می باشد که در حیطه تسخیرات، تسخیرکننده قرار می گیرند و به انجام امور دنیوی او کمک و یاری می رسانند و عامل ترقی تسخیر کننده می باشد. هر یک از سیارات هفتگانه که دارای خواص و قدرت، در اقلیم از این منظومه قرار دارد، دارای گروه های مختلف از موکل ملکی و موکل علوی  و موکل سفلی … و انواع جنیان و دیوان که تسخیرات، پادشاه آنها نیز مربوط به علم هیمیا می باشد، بررسی دوستی و دشمنی سیارات با هم (اجتماع،  تسدیس، تثلیث، تربیع، مقابله) (ارباب شب، ارباب روز) دانستن بخورات هر سیاره و هر عمل و باید با چه نوع مدادی و چه نوع هیزمی و دانستن هر ساعت مطلق به کدام ستاره و برای چه کاری و چه عملی مفید می‎باشد و نظرهای آنها نسبت به هم و بر روی مردم، علم رمل اسطرلاب نیز شاخی از علم هیمیا می‎باشد و علوم نحوم و علوم طب نیز از شاخه های علوم هیمیا می‎باشند.

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()